Дейност
text size:
print page
КЦМ АД е основната производствена единица на Групата и безспорен лидер в производството на цветни метали в Югоизточна Европа и Черноморския район. Фирмата неотклонно следва тенденциите на развитие в металургичния бранш и работи активно за екологосъобразното утвърждаване на цветните метали като ефективни пазарни продукти.

Като стратегическа инвестиция можем да посочим 49.00 % дялово участие на КЦМ 2000 АД в акционерното дружество Лъки Инвест. Дружеството е производител на оловно-цинкова руда и инвестиционните отношения с него оказват благоприятно влияние на осигуряването на суровинен ресурс за КЦМ АД.

В края на месец септември 2011 г. бе учредено акционерното дружество „Върба-Батанци” с основна дейност добив и преработка на метални полезни изкопаеми. Контролът над дружеството се упражнява от двамата собственици КЦМ 2000 АД и „Минстрой Холдинг” АД. Успешното преструктуриране на фирмата и получената през пролетта на 2012 г. концесия за добив на оловно-цинкови руди ще гарантират възстановяване на рудодобива и устойчивото развитие на целия регион за десетилетия.

Подбрана информация