text size:
print page


КЦМ 2000 АД е акционерно дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите в пет членен състав.

В своята дейност СД на КЦМ 2000 АД се ръководи от утвърдените практики и принципи на доброто корпоративно управление.