text size:
print page
КЦМ АД е част от холдинговата структура на КЦМ 2000 АД. Фирмата е безспорен лидер в производството на цветни и благородни метали в Югоизточна Европа и Черноморския регион и работи активно за екологосъобразното им утвърждаване като ефективни пазарни продукти.

Годишният капацитет на производството на олово е 65 000 т., а на цинка – 80 000 т.

Съвременната визия на КЦМ АД е достойна за лидерската му позиция – модерно управление, професионализъм, динамика в развитието и стремеж към усъвършенстване, иновации и търсене на нови възможности за диверсификация на продукцията. Инвестициите в човешкия ресурс, въведените системи за управление на бизнеса, съвременната технологична и техническа база са ключа към удовлетворените потребности на клиентите и партньорите на фирмата.

Бизнес решенията на КЦМ АД са съобразени със световните стандарти по качество, безопасни и здравословни условия на труд при гарантирана защита на околната среда.

Стратегията на КЦМ АД е насочена към запазване на високата конкурентна способност на произвежданата продукция чрез внедряване на добрите практики и извършване на сериозни иновационни действия. Фирмата активно участва в създаването и внедряването на ефективни технологични, инвестиционни и организационни решения, адекватни на интересите на своите акционери и способстващи за подобряване на благосъстоянието и икономическия потенциал на обществото.
Сетрификати
КЦМ АД притежава сертификати за съответствие със следните системи:
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007


Разрешителни

Комплексно разрешително 308

Комплексно разрешително 2011 г.

Политика по качество, околна среда и БЗР