text size:
print page
Лабораторно-изпитвателният комплекс към КЦМ АД е самостоятелна структурна единица със спомагателен характер на дейността си. Чрез извършване на химични и физикохимични анализи на суровини, реагенти, междинни технологични продукти и готова продукция, лабораторията и нейните изнесени звена, подпомагат други процеси във фирмата – търговски, технологични, финансово-икономически, качествен контрол. В аналитичната практика се използват както стандартизирани методи – за готовата продукция и входящия контрол, така и разработени в лабораторията методи – за анализ на нестандартни материали. В този смисъл, лабораторията работи и като научно звено и успява да отговори на всички нужди и на трите обособени производства на КЦМ АД – оловно, цинково, благородни метали и сплави. Лабораторията извършва анализи и на външни клиенти, срещу заплащане по утвърден ценоразпис и процедура.

Химическата лаборатория на КЦМ АД извършва елементен анализ. Анализират се различни материали за олово, цинк, кадмий, мед, желязо, манган, арсен, злато, сребро, калай, антимон, бисмут, никел, хлор, флуор, телур, алуминий, селен, въглерод, бор, сяра, калций, магнезий, хром, молибден, натрий, титан, волфрам, ванадий, силиций, калий, барий, цирконий, индий, галий, кобалт, живак, германий, талий, фосфор, платина, родий, паладий, иридий, концентрация на сярна киселина, експресен спектрален анализ на цинкови и оловни сплави.