text size:
print page
Електротехническа лаборатория (ЕТЛ) има многогодишен опит в контрола на параметри на електрически уредби с напрежение до и над 1000 волта – съпротивление на заземление, импеданс на контур „фаза-защитен“ проводник, дефектно-токови защити, съпротивление на изолация. Органът за контрол извършва и изпитване на електрозащитни средства в експлоатация – диелектрични боти и ръкавици, изолиращи щанги и указатели за напрежение.
ЕТЛ разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал. Услугите, които органът за контрол предоставя на външни клиенти са на конкурентни за българския пазар цени.

Въз основа на сертификат за акредитация (БДС ЕN ISO/IEC 17020) издаден от БСА, ЕТЛ – Орган за контрол от вид „С“ при КЦМ АД е акредитиран да извършва контрол на:Електрически уредби и съоръжения с напрежение до 1000 волта

защитни прекъсвачи за токове с нулева последователност (дефектно-токови, RCD, Fi устройства) – допирно напрежение, време за изключване, ток на изключване

импеданс на контура „фаза-защитен“ проводник


Електрически уредби и съоръжения с напрежение до и над 1000 волта

защитни и мълниезащитни заземителни инсталации – съпротивление на заземител, непрекъснатост на защитните проводници

съпротивление на изолация


Електрически уредби и съоръжения с напрежение над 1000 волта

изпитване с повишено напрежение на кабели с номинално напрежение до 20 киловолта включително


Електрозащитни средства в експлоатация

изолиращи щанги, оперативни и измервателни, изолиращи щанги към комплект преносими заземители – електрическа якост на изолация

диелектрични ръкавици, диелектрични боти и ботуши – електрическа якост на изолация, ток на утечка

указатели за напрежение над 1 киловолт – електрическа якост на изолация, праг на индикация на напрежение