text size:
print page
Проект№ BG 161PO003-2.3.01-0030-C0001 ”Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в КЦМ АД”, с бенефициент „КЦМ” АД, изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 , съфинансирана от Европейския съюз и Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.


Информация за сключени договори

Договор 1

Договор 2

Договор 3