text size:
print page
Лаборатория по екология има солиден опит в мониторинга на компонентите на околната среда – въздух, води, почви и шум. Тя разполага със съвременна апаратура и квалифициран персонал като услугите, които предоставя на външни клиенти са на конкурентни за българския пазар цени.


Въз основа на сертификат за акредитация (БДС ЕN ISO/IEC 17025:2006) издаден от БСА, Лаборатория по екология е акредитирана да извършва изпитване на:

емисии на вредни вещества, изпуснати в атмосферния въздух от неподвижни източници;

имисии на вредни вещества в атмосферния въздух;

води – промишлени, течащи повърхностни, отпадъчни, питейни, подземни и инфилтрати;

почви, утайки;

промишлен шум


Лабораторията извършва пробовземания от:

емисии на вредни вещества, изпуснати в атмосферния въздух от неподвижни източници;

имисии;

води;

почви.