text size:
print page

ОБЩА ОФЕРТА ЗА УСЛУГИТЕ
(в сила от 09.07.2013 г.)


НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАМЕТОДЦЕНА /лв.,без ДДС/
1.
Емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* под акредитация
1.1.
Пробовземане и определяне на показателя прах на организирани газови/въздушни потоци
БДС 17.2.4.02
БДС EN 13284-1
БДС ISO 9096
156,50
1.2.
Измерване на съдържанието на SO2 в газови потоци
БДС 17.2.4.04
78,70
1.3.
Определяне съдържанието на SO2, CO и NOx, в газови потоци
ВВЛМ 1-1/2003385,10
1.4.
Измерване на газов дебит
БДС 17.2.4.02
БДС EN 13284
БДС ISO 9096
73,80
1.5.
Пробовземане на прахови емисии за последващо определяне съдържанието на цветни метали
БДС 17.2.4.02
БДС EN 13284-1
БДС ISO 9096
167,00
1.6.
Разработване на проба прах за определяне на съдържанието на цветни метали в нея, чрез ААС
ВВЛМ 1-2/2003
БДС EN 14385
26,00
1.7.
Определяне на съдържанието на Pb, Cd, и Zn в прахови емисии чрез ААС
ВВЛМ 1-2/2003
30,00 лв./елемент
1.8.
Определяне на съдържанието на Pb, Cr, Co, Cd, Zn, Ni, и Mn в прахови емисии чрез ААС
БДС EN 14385
30,00 лв./елемент

2.
Емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници* извън акредитация
2.1.
Определяне на съдържанието на метали в прахови емисии чрез ААС
ВВЛМ 1-2/2003
БДС EN 14385
30,00 лв./елемент
2.2.
Измерване съдържанието на SO3 в газови потоци
БДС 17.2.4.0978,70
2.3.
Влажност и температура на газов/въздушен поток
БДС EN 14790
35,00
2.4.
Определяне на географски координати в една точка
-25.50
2.5.
Пробовземане на прахови емисии и определяне концентрацията на сажди
БДС 17.2.4.25
120,003.
Имисии на вредни вещества в атмосферния въздух под акредитация
3.1.
Определяне на съдържанието на общ прах в атмосферен въздух
БДС 17.2.4.2071,80
3.2.
Измерване на Фини прахови частици/ФПЧ 10
БДС EN 12341
71,80
3.3.
Измерване на Фини прахови частици/ФПЧ 2,5
БДС 17.2.4.20
71,80
3.4.
Повърхностно натоварване по общ прах
ВВЛМ 1-4/2007125,00
3.5.
Повърхностно натоварване по Pb, Cd и Zn
ВВЛМ 1-3/200330,00/елемент
3.6.
Пробовземане на прахови имисии за последващо определяне на тежки метали чрез ААС
БДС 17.2.4.20
64,10
3.7.
Подготовка на проба прах за последващо определяне съдържанието на тежки метали чрез ААС
ВВЛМ 1-3/200326,00
3.8.
Определяне съдържанието на Pb, Cd, Zn чрез ААС
ВВЛМ 1-3/200330,00 лв. /елемент
4.
Имисии на вредни вещества в атмосферния въздух извън акредитация
4.1.
Измерване на серен диоксид в атмосферен въздух
БДС 17.2.4.1782,30
4.2.
Измерване на азотен диоксид в атмосферен въздух
БДС 17.2.4.2282,30
4.3.
Определяне съдържанието на Н2, H2S, SO2, NO2 и др. с апарат “Мултиварн”
ВЛМ 3-2/200394,50
5.
Води – промишлени, повърхностни течащи, отпадъчни, подземни, питейни и инфилтрати под акредитация
5.1.
рН на води
БДС 17.1.4.27
БДС 3424
20,00
5.2.
Електропроводност
БДС EN 27888
15,20
5.3.
Разтворени вещества
БДС 17.1.4.0443,70
5.4.
Общ сух остатък
БДС 17.1.4.04
БДС 3546
21,30
5.5.
Неразтворени вещества/суспендирани вещества
БДС 17.1.4.04
БДС EN 872
22,40
5.6.
Биохимична потребност от кислород / БПК5
БДС EN 1899-1
БДС EN 1899-2
37,00
5.7.
Химична потребност от кислород / ХПК
ISO 6060
БДС 17.1.4.02
53,20
5.8.
Перманганатна окисляемост
БДС 17.1.4.16
БДС EN ISO 8467
БДС 3413
20,60
5.9.
Определяне съдържанието на олово, цинк, кадмий, мед, желязо (общо), манган, кобалт, никел чрез ААС
ISO 8288
БДС 16777
БДС 3425
30,00лв. /елемент
5.10.
Определяне на три валентен хром
БДС 17.1.4.1745,10
5.11.
Определяне на шест валентен хром
БДС 17.1.4.17
БДС 7212
20,40
5.12.
Определяне на общ хром
БДС EN 1233
БДС 17.1.4.17
30,00
5.13.
Определяне съдържанието на сулфати
БДС 17.1.4.03
БДС 3588
17,70
5.14.
Определяне съдържанието на хлориди
БДС 17.1.4.24
БДС 3414
16,80
5.15.
Определяне съдържанието на общ фосфор/ортофосфати
БДС EN ISO 6878
40,60
5.16.
Амоняк/ амоний/ амониев азот
БДС ISO 7150-126,00
5.17.
Определяне съдържанието на нитрати (нитратен азот)
БДС 17.1.4.12
БДС 3758
БДС ISO 7890-3
39,00
5.18.
Определяне съдържанието на нитрити (нитритен азот)
БДС EN 2677739,00
5.19.
Азот по Kjeldahl
БДС EN 2566339,00
5.20.
Общ азот
БДС EN ISO 11901-1123,90
5.21.
Определяне на общи цианиди
БДС ISO 6703-1
41,60
5.22.
Определяне на свободни /общи/ лесноразградими цианиди
ВВЛМ 1-5/2008
23,80
5.23.
Определяне на свободни цианиди / лесноразградими
БДС 17.1.4.14
БДС 7214
17,40
5.24.
Пробонабиране и консервиране на еднократни проби от промишлени, повърхностни, отпадъчни води, питейни, подземни води и инфилтрати
БДС ЕN ISO 5667-1
БДС ЕN ISO 5667-3
БДС ISO 5667-5
БДС EN 5667-6
БДС ISO 5667-10
БДС ЕN 5667-14
11,70
5.25.
Пробонабиране и консервиране на еднократни проби от подземни води
БДС ЕN ISO 5667-1
БДС ЕN ISO 5667-3
БДС ISO 5667-5
БДС EN 5667-6
БДС ISO 5667-10
БДС ЕN 5667-14
23,40
5.26.
Подготовка на водна проба за анализ на метали чрез ААС
БДС EN ISO 5667-314,306.Води – промишлени, повърхностни течащи, отпадъчни, подземни, питейни и инфилтрати извън акредитация
6.1.
Разтворен кислород
БДС EN 25814
13,20
6.2.
Обща минерализация
БДС 17.1.4.04
33,30
6.3.
Определяне съдържанието на арсен и живак чрез ААС
БДС EN ISO 11969
БДС EN ISO 12846:2012
40,00лв./елемент7. Почви, утайки под акредитация
7.1.
рН
БДС ISO 1039030,00
7.2.
Определяне съдържанието на олово, цинк, кадмий, мед, хром, кобалт, манган и никел чрез ААС
ISO 1104730,00лв./елемент
7.3.
Вземане на проби за изпитване (1 точка)
БДС ISO 10381-1,2,3,4,5,8
13,00
8.Почви, утайки извън акредитация
8.1.
Определяне съдържанието на арсен чрез ААС
ISO 11047
БДС 2028
40,00
8.2.
Минерализация на почвени проби – микровълново разлагане за последващо определяне на метали и металоиди
ЕРА Метод 3051
70,50
8.3.
Предварителна подготовка на пробите за последващ химичен анализ (пичистване, сушене, квартоване и т.н.)
ISO 11464
44,80
8.4.
Киселинно разлагане на почвени проби за последващо определяне на метали и металоиди
ISO 11466
72,00
8.5.
Определяне на метали и металоиди
ISO 11047
70,50


9.Промишлен шум под акредитация
9.1.
Еквивалентно ниво на шум (в 1 точка)
БДС ISO 8297
ВВЛМ 1-6/2012
35,20
9.2.
Средно ниво на шума по измерителния контур
БДС ISO 8297
ВВЛМ 1-6/2012
20,00
9.3.
Ниво на обща звукова мощност
БДС ISO 8297
ВВЛМ 1-6/2012
20,00
9.4.
Ниво на шум в мястото на въздействие
БДС ISO 8297
ВВЛМ 1-6/2012
20,00


ААС – Атомно-абсорбционна спектрометрия

* - Цените в този параграф включват трикратно измерване на съответния показател в една точка, съгласно изискванията на Наредба № 6/1999 г.

Дата на изготвяне: 09.07.2013 г.