text size:
print page


КЦМ АД е акционерно дружество с двустепенна система на управление – Надзорен съвет и Управителен съвет. Действията на ръководните органи са насочени изцяло в полза на акционерите.

Управителният съвет на КЦМ АД управлява дружеството съгласно установените цели, стратегии и приетата визия на дружеството.

Надзорният съвет на дружеството контролира дейността и дава насоки на УС на КЦМ АД съобразно разделението на функциите в рамките на двустепенната система на управление.

В Устава на дружеството са регламентирани структурата, функциите, компетентността и изискванията към членовете на НС и УС.