text size:
print page
КЦМ Технолоджи има опит в следните области:

управление на проекти;

инженерни анализи и консултации;

проектиране, проучване и доставка на оборудване;

възлагане и контрол на строително-монтажните работи;

обучение на персонала, единични и комплексни изпитания;

въвеждане в редовна експлоатация на проекти в областта на цветната металургия и най-вече в металургията на оловото и цинка.


КЦМ Технолоджи разполага с квалифициран инженерен персонал във всички основни инженерни дисциплини.

Проектният персонал има лицензи за пълна проектантска правоспособност по частите: Технологична, Строителна, Електро-оборудване, Отопление и вентилация.