text size:
print page
КЦМ Технолоджи като приемник на дейностите на Дирекция "Технологично развитие и инвестиции" е подготвила и извършила пълен инженеринг на основните технологични и екологични програми на КЦМ АД, Пловдив.
КЦМ Технолоджи има технологично и апаратурно "know-how" в следните области:

Намаляване на запрашеността в отпадните газове


Цели:

Подобряване на ефективността на пречистващите съоръжения за отпадни технологични и вентилационни газове, така че остатъчното съдържание на прах и вредни примеси да бъде в съответствие с изискванията на ограничителните стандарти.


Технически решения:

Модернизация и реконструкция на съществуващи ръкавни филтри и изграждане на нови. Прилагане на съвременни инженерни решения за: система за регенериране на ръкавите с импулсна продувка, съвремени материали за филтърните ръкави, непрекъснат контрол на параметрите с PLC контролни системи, мониторинг на пречистения газ.


Инженерно-технически опит:

идеен и работен проект на системи за пречистване на газове от технологични инсталации;

проектиране на вентилационни инсталации;

собствена конструкция на ръкавни филтри – нови съоръжения, реконструкция на съществуващи съоръжения;

възлагане и контрол при изграждането;

обучение на персонала и въвеждане в експлоатация.


Изпълнени проекти:

Реконструкция на филтри РФГ в система ФРИРТ с продухване;

Реконструкция на филтри УРФМ в система ФРИРТ с продухване;

Вентилационна система и филтри в оловна рафинация;

Приемни устройства за пневмотранспорт на цинкова угарка;

Вентилационни системи към транспортни системи за насипни материали, промишлени халета и инсталации.


Резултати:

постигане на нормите за емисия на прах от мгр/нм3;

подобряване на работната среда.
Намаляване на водопотреблението

Цели:

Намаляване на потреблението на свежа вода и количеството на отпадните и канални води за пречистване.


Технически решения:

Изграждане на затворени оборотни цикли за охлаждащи води.


Инженерно-технически опит:

проектиране на системи за охлаждане в оборотни цикли;

възлагане и контрол при изграждането;

обучение на персонала и въвеждане в експлоатация.


Изпълнени проекти:

Инсталация за охлаждане на цинков електролит;

Оборотен цикъл на охлаждащи води в Инсталация за Пържене, Очистка на газа и производство на сярна киселина в цинков завод;

Оборотен цикъл за охлаждащи води за шахтова пещ и фюминг пещ в oловодобивен завод.


Пречистване на отпадни води

Цели:

Намаляване на емисията с отпадни води и привеждане съдържанията на вредности под нивата на ограничителните стандарти.


Технически решения:

Изграждане на локални пречиствателни инсталации за пречистване на силно замърсени води и Централно пречиствателна станция за технологични и дъждовни води.


Инженерно-технически опит:

изготвяне на концепция и технически спецификации;

проектиране на технологични възли в пречиствателни станции;

доставка на оборудване, възлагане и контрол на строителството;

обучение на персонала и въвеждане в експлоатация.


Изпълнени проекти:

Инсталация за гранулиране на оловна шлака в затворен цикъл;

Инсталация за неутрализация на промивна киселина с получаване на гипс;

Инсталация за химическо пречистване на отпадни води.

Фазово разделяне „течно - твърдо“, филтруване на пулпи

Цели:

Подобряване на технологични параметри, автоматизация на процеса, подобряване на условията за работа и въздействие на околната среда.


Технически решения:

Въвеждане на съвременни механизирани и автоматизирани съоръжения за филтруване.


Инженерно-технически опит:

технологични проучвания;

идейно и работно проектиране на инсталации;

доставка на оборудване, възлагане и контрол на строителството;

обучение на персонала и въвеждане в експлоатация.


Изпълнени проекти:

Инсталация за филтруване на цинкови пулпи с автоматична филтър-преса „Ларокс“;

Инсталация за филтруване на пулпи в технологичната схема на цинковия завод;

Инсталация за филтруване на пулпи от пречиствателни инсталации.


Технологични инсталации

Цели:

Подобряване на качеството и разширяване на продуктовата структура, производство на нови продукти, разширяване на суровинната структура, решаване на тесни места в производствени линии.


Инженерно-технически опит:


изготвяне на концепция и технически спецификации;


идейно и работно проектиране;


доставка на оборудване, възлагане и контрол на строителството;


обучение на персонала и въвеждане в експлоатация.Изпълнени проекти:


Инсталация за производство на цинков сулфат;

Инсталация за рафиниране на сплав „Доре“;

Инсталация за очистване на разтвори от извличане на фюминг-окиси „Разширение на инсталация за цинкова електролиза“;

Технология и инсталация за производство на цинкови сплави марка ZAMAC;

Технология и инсталация за производство на сплави CGG;

Инсталация за пържене на цинкови концентрати, очистка на газовете, производство на сярна киселина.
Въвеждане на природен газ в горивните системи

Цели:

Намаляване на емисията от вредности от горивните процеси. Подобряване условията за труд. Подобряване на енергийната ефективност.


Инженерно-технически опит:


изготвяне на концепция;


доставка на оборудване, възлагане и контрол на строителството;


обучение на персонала и въвеждане в експлоатация.
Изпълнени проекти:

Реконструкция на парова централа с преминаване на природен газ;

Въвеждане на природен газ на котлите в Оловна Рафинация;

Въвеждане на природен газ в горивните системи при производство на оловни сплави.

Инсталация за производство на сплави за непрекъснато поцинковане CGG


Инсталацията за производство на сплави за непрекъснато поцинковане е първа и единствена по рода си за производство на такива сплави на територията на РБългария. Чрез въвеждането й в редовна експлоатация, КЦМ АД обогати продуктовата си листа с още един вид сплави с отлично качество.

Това са сплави на основа цинк, легирани с алуминий, популярни на пазара като сплави тип CGG. Технологията позволява гъвкаво преминаване към производство на различни марки сплав CGG, без прекъсване и технологични престои.

Производствен капацитетна инсталацията - 12000 т сплави годишно. Сплавите се предлагат на големи блокове с тегло от 1 до 2 т.

Обектът е изпълнен изцяло с българско оборудване и изпълнители.


Конструктивни разработки


Проектиране на нестандартно оборудване, агитатори, реактори, транспортни съоръжения, сборници;


Конструктивни чертежи за частични и основни ремонти на машини и съоръжения;


Проектиране на технологични комуникации - паропроводи, въздуховоди, газоходи, водопроводи, транспортни системи и др.