Новини
text size:
print page
11.02.2010
Eng. Ivan Dobrev – Technical Manager of KCM AD since 2006, member of the Managing Board of KCM AD, Plovdiv

Business card
Eng. Ivan Dobrev was born on January 6, 1975 in Plovdiv. About his private life he says: “I’am a happily married man and have (for the time being) one child. What does “happily married” mean? Well, I feel so good with my family, that my daily program is exactly planned: work – home, home – work”, explains the technical manager of the biggest enterprise for non ferrous metals on the Balkans. His first position in the company was a mechanic in the in plant logistics of the company. He had graduated the Technical University of Plovdiv and took his master’s degree in financial management in the University of Plovdiv.
“The good manager is a team player. Therefore I more often say “we” instead of “I”, except when I take personal responsibility. Then, I forbid myself to say “we”, because there is no such a thing like collective responsibility”. Here is how eng. Iv...
11.02.2010
Видео
11.02.2010

Инж. Иван Добрев – технически мениджър на КЦМ АД от 2006 г., член на Управителния съвет на КЦМ АД, Пловдив.

Визитка

инж. Иван Добрев е роден на 06 януари 1975 година в Пловдив. За личния си живот казва: аз съм щастливо женен и имам /засега/ едно дете. Какво значи щастливо женен ли? Ами толкова ми е добре със семейството ми, че моят ден е точно разписан: от работа – в къщи, от къщи – на работа, обяснява техническият мениджър на най голямото предприятие за цветни метали на Балканите. Първата му позиция в компанията е механик във вътрешната логистика на комбината. Завършил е Техническия университет в Пловдив. Магистратурата му в Пловдивския университет е по финансов мениджмънт.

„Добрият мениджър е колективен играч. Затова по често казвам „ние“, отколкото „аз“. Освен в случаите, когато поемам отговорност. Тогава съм си забранил да казвам „ние“, защото няма такова нещо като колективна отговорност.“ Така разбира основни принципи на управлението инж. Иван Добрев. Във вътре...
предишна    1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6