Новини
text size:
print page
01.09.2010

The two financial institutions have equal participation in the project

A contract for an investment loan of EUR 95 million was officially signed today between KCM, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) and UniCredit Bulbank in Plovdiv. The contractual period is 11 years with 2 years grace period. The two financial institutions – UniCredit Bulbank and EBRD have equal participation in the project, i.e. EUR 47.5 million each.
The contract will provide the financing for the realization of “KCM Technological Innovation and Capacity Enlargement Project”. The objective of the project is to increase labor productivity and non ferrous metals yield in compliance with the European norms and standards of environment protection and occupational safety and health.
“We are glad that, thanks to the two most serious financial institutions – EBRD and UniCredit Bulbank, we managed to get financing for the realization of our plans, although during the recent years the en...
01.09.2010
Видео
01.09.2010

Двете финансови институции са с равно участие в проекта

Договор за инвестиционен заем в размер на 95 млн. евро подписаха днес официално в Пловдив КЦМ, Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и УниКредит Булбанк. Срокът на заема е 11 години, с 2 години гратисен период. Двете финансиращи институции – УниКредит Булбанк и ЕБВР – участват наравно в проекта, т.е. с по 47.5 млн. евро.

Договорът ще осигури финансиране на проект „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД". Целта на проекта е повишаване на производителността на труда, производство на цветни метали, съобразено с европейските норми и стандарти за опазване на природната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

„Радваме се, че благодарение на двете най сериозни финансиращи институции – ЕБВР и УниКредит Булбанк – успяхме да получим финансиране, за да реализираме плановете си, макар че в последните години средата не беше много благоприятна”, каза Никола До...
26.08.2010
INVESTMENT LOAN CONTRACT BETWEEN KCM AD, THE EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND UNICREDIT BULBANK SA

The official ceremony on occasion of signing the Investment loan Contract between the European Bank for Reconstruction and Development, UniCredit Bulbank SA and KCM AD will be held on Sept.1, 2010, Wednesday, 11.00 AM at Novotel Plovdiv, Plovdiv Hall. The loan amounts to EUR 95 million and will ensure the financing of KCM Technological Innovation and Capacity Enlargement Project (TICEP).

The objective of the project is to achieve modern, ecologically compatible and competitive production of non ferrous and precious metals, their alloys and chemical products. The conception of the project relies on energy saving technologies, possibilities for processing secondary raw materials and reducing the greenhouse gas emissions. It also foresees the use of the most advanced technologies and equipment, introduced in the developed countries.

The ceremony will be atten...
26.08.2010
ДОГОВОР ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ЗАЕМ МЕЖДУ КЦМ АД, ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ И УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

На 1 септември 2010 г., сряда, от 11.00 ч. в Новотел Пловдив, зала „Пловдив” ще се проведе официалната церемония по подписването на Договор за инвестиционен заем между Европейската Банка за Възстановяване и Развитие, УниКредит Булбанк АД и КЦМ АД. Заемът е на стойност 95 млн. евро и ще осигури финансирането на проект „Технологично обновление и разширение на производството на КЦМ АД"(ТОРП).

Целта на проекта е да се постигне съвременно, екологосъобразно и конкурентоспособно производство на цветни и благородни метали, техни сплави и химически продукти. В концепцията му са заложени енергоспестяващи технологии, възможности за преработка на вторични материали, намаляване на емисиите на парникови газове. Предвидени са и върхови технологии и оборудване, използвани в най развитите държави.

На церемонията ще присъстват висши представители на държавната и законодателн...
05.07.2010
The traditional family holiday of the firms of KCM 2000 Group took place at the mountainous site of Koprivkite on July 3, 2010. The bad weather did not prevent the hundreds of holidaymakers to enjoy it. This holiday has a long history, but this is the sixth year in succession when the event was attended by all the firms of the Group. The unofficial atmosphere gathered the former and present employees and their families. The family holiday is an emotional expression of shared partnership and company affiliation.
The participants were greeted by Nikola Dobrev Chief Executive Officer of KCM 2000 SA and Stoyan Pehlivanov – Executive Director of KCM. Traditionally, the retired employees, having more than 20 years of service for the Group, were served gifts. The deputy chairman of the Voluntary Sports Association – Nikola Starev, awarded the team winners and the individual winners in the football, tennis, chess, bridge and shooting competitions between the representatives of the Group’...
05.07.2010
The European Commission turned down the suggested ban on utilization of cyanides in mining, which was greeted by the mining industry.
In his statement Janez Potočnik – the European Commissioner on the environment says that after a profound analysis “The Commission believes that a general prohibition of cyanides utilization in mining operations is not justified from the point of view of environment and human health”.
Mr. Potočnik added that the general prohibition of cyanides utilization would lead to closing of the existing mines, operating in safe conditions and would affect labor employment.
The rejection of the prohibition was greeted by the representatives of the industry, including EMED Mining Public Ltd, who took part in the committee which had been set up to consult the Commission on behalf of the European Association of Mining.

Author: Mining Journal
05.07.2010
Европейската комисия отхвърли предложената забрана на употреба на цианиди в минната дейност – ход, който беше приветстван от минната индустрия.
 
В изявлението на Янез Поточник (Janez Potočnik) – европейски комисар по околната среда, се казва, че след задълбочен анализ „Комисията счита, че една генерална забрана на употребата на цианиди в минната дейност не е оправдана от гледна точка на околната среда и на здравето“.

Г н Поточник добави, че генералната забрана на употребата на цианиди би довела до затваряне на съществуващи мини, работещи при безопасни условия и би имала навредила на трудовата заетост.
Отхвърлянето на забраната беше приветствано от представителите на индустрията, включително EMED Mining Public Ltd, които участваха в комитет, формиран да съветва Комисията от страна на Европейската асоциация на минната индустрия.

Автор: Mining Journal...
05.07.2010
На 3 юли 2010 г. в местността „Копривките“ се проведе фамилният празник на фирмите от КЦМ 2000 Груп. Лошото време не попречи на стотиците желаещи да се включат в тържеството. Празникът има дълга история, но като събитие на всички фирми от Групата се провежда за 6 та поредна година. В неформална обстановка си дават среща бивши и настоящи работници и служители, дошли със своите семейства. Фамилният празник е емоционален израз на споделеното партньорство и принадлежност към Групата.

Участниците бяха поздравени от Никола Добрев – главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД и Стоян Пехливанов – изпълнителен директор на КЦМ АД. По традиция, бяха връчени подаръци на пенсионерите с над 20 години трудов стаж в Групата. Зам. председателят на Доброволното спортно дружество Николай Старев награди отборите победители и индивидуалните първенци от състезанията по футбол, тенис на корт, тенис на маса, шах, бридж и спортна стрелба между представителите на фирмите от Групата.

С бурни аплоди...
11.02.2010
Eng. Ivan Dobrev – Technical Manager of KCM AD since 2006, member of the Managing Board of KCM AD, Plovdiv

Business card
Eng. Ivan Dobrev was born on January 6, 1975 in Plovdiv. About his private life he says: “I’am a happily married man and have (for the time being) one child. What does “happily married” mean? Well, I feel so good with my family, that my daily program is exactly planned: work – home, home – work”, explains the technical manager of the biggest enterprise for non ferrous metals on the Balkans. His first position in the company was a mechanic in the in plant logistics of the company. He had graduated the Technical University of Plovdiv and took his master’s degree in financial management in the University of Plovdiv.
“The good manager is a team player. Therefore I more often say “we” instead of “I”, except when I take personal responsibility. Then, I forbid myself to say “we”, because there is no such a thing like collective responsibility”. Here is how eng. Iv...
11.02.2010
Видео
11.02.2010

Инж. Иван Добрев – технически мениджър на КЦМ АД от 2006 г., член на Управителния съвет на КЦМ АД, Пловдив.

Визитка

инж. Иван Добрев е роден на 06 януари 1975 година в Пловдив. За личния си живот казва: аз съм щастливо женен и имам /засега/ едно дете. Какво значи щастливо женен ли? Ами толкова ми е добре със семейството ми, че моят ден е точно разписан: от работа – в къщи, от къщи – на работа, обяснява техническият мениджър на най голямото предприятие за цветни метали на Балканите. Първата му позиция в компанията е механик във вътрешната логистика на комбината. Завършил е Техническия университет в Пловдив. Магистратурата му в Пловдивския университет е по финансов мениджмънт.

„Добрият мениджър е колективен играч. Затова по често казвам „ние“, отколкото „аз“. Освен в случаите, когато поемам отговорност. Тогава съм си забранил да казвам „ние“, защото няма такова нещо като колективна отговорност.“ Така разбира основни принципи на управлението инж. Иван Добрев. Във вътре...
предишна    1  :  2  :  3  :  4  :  5  :  6  :  7