Новини
text size:
print page
Соня Минчева: КЦМ ще получи безвъзмездна финансова помощ за свой проект чрез Европейския фонд за регионално развитие
10.09.2012
През юли КЦМ АД спечели финансиране на проекта „Намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност при производството на олово в КЦМ АД”, като част от процедурата „Инвестиции в зелена индустрия” от Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската индустрия”.

Разговаряме с ръководителя на проекта инж. Иван Бойновски – ръководител на отдел „Енергиен мениджмънт” в КЦМ 2000 АД.

Каква е хронологията на кандидатстване по този проект?

На 17.11.2011 г. бе публикувана покана за участие в открит конкурс за подбор на проекти по процедурата "Инвестиции в зелена индустрия", като крайният срок за подаване на документи бе 15 февруари 2012 г.

Със заповед на Главния изп. директор на КЦМ 2000 АД бе сформиран екип, който започна подготовка за кандидатстване по проекта. Благодарение добрата експертна работа и координация на инж. Иван Добрев, инж. Милан Чалъков, инж. Васил Хрисков, Атанаска Николова и инж. Гавраил Ангелов, документацията по кандидатстване бе изготвена. Едно от задължителните изисквания бе предприятието да има актуален енергиен одит. В тази връзка се подписаха договори с консултанта Елана Инвестмънт и с Тюф Рейнланд, който направи енергийно обследване на промишлената система на КЦМ. Комплектованата документация бе подадена в комисията, а на 14 юни излезе класирането. На 8 август бе официалното подписване на договора в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. От наша страна подписи положиха инж. Румен Цонев – главен директор Корпоративно развитие и инж. Стоян Пехливанов – изпълнителен директор на КЦМ АД. На практика с този акт бе даден старт на изпълнението на проекта.

На каква стойност възлиза проектът и каква част от него се финансира по тази програма?

Проектът е на стойност 2 994 294 лева. Основният принцип е съфинансиране – 50% от средствата влага предприятието, а останалите 50% е безвъзмездна помощ. Текущото финансиране ще става от КЦМ и след като проектът се реализира, ще се направи одит от управляващия орган за спазването на всички принципи и процедури по проекта. След като се верифицират разходите, ще се изплати безвъзмездната помощ – 50% от одобрената инвестиция. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лева.

Какви са основните изисквания, на които трябваше да отговаря проектът?

Проектната идея попада в обхвата на процедура: BG161PO003-2.3.01 “Инвестиции в „зелена индустрия”, част от област на въздействие 2.3: „Въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници” от Приоритетна ос 2 „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда“. Намаляване на енергоемкостта в производството на КЦМ АД е една от основните цели при оптимизирането и осъвременяването на производството. Проектното предложение съответства на основната цел на посочената процедура, а именно: „Оказване на инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната”.
В проектното предложение са застъпени два основни компонента:
Компонент 1: „Стимулиране на инвестициите за намаляване на енергоемкостта, по-ефективно използване на отпадъчни продукти и производство на продукти, подлежащи на рециклиране в големите предприятия, с цел разширяване на дейността и диверсификация на тяхната продукция“. По този компонент ще се закупи „Автоматизирана енергоспестяваща линия за леене на олово и оловно-калциеви сплави”.

Компонент 2: „Стимулиране на инвестициите за подобряване на енергийната ефективност в големите предприятия и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации, пряко свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт”. Изискванията по този компонент ще се постигнат чрез инсталиране на „Локален винтов компресор с честотно управление на оборотите на двигателя и вградена система за оползотворяване на топлина” и „Слънчева инсталация за загряване на топлоносител за битово горещо водоснабдяване”.


Имаше ли голям брой кандидати (съществуваше ли реална конкуренция)?

Конкуренцията наистина беше сериозна. Кандидатстването по програмата „Инвестиции в „зелена индустрия" бе последната възможност за големите предприятия от българската икономика до края на 2013 г. да получат европейски финансови средства. Общият брой на кандидатствалите с проекти фирми бе 56, от които след преминаване на административно, техническо и финансово оценяване бяха одобрени само 30. Нашият проект бе класиран на второ място сред одобрените за съфинансиране от управляващия орган на програмата. Може би тук трябва да кажем, че това не е първото ни кандидатстване по такива програми. Имало е два предишни неуспешни опита за получаване на финансиране по наши инвестиционни проекти.

Какви са основните принципи, по които е правено оценяването?

За оценяването на проектите по оперативна програма „Инвестиции в „зелена индустрия" управляващият орган на програмата използва методология, включваща следните критерии:


1. Критерии за оценка на административното съответствие и допустимостта на проектните предложения по процедурата. Тук влизат критерии за оценка на административното съответствие на проекта по процедурата (24 бр.), за допустимостта на кандидата (15 бр.), за допустимостта на проекта (6 бр.).

2. Критерии за техническа оценка на проектните предложения. Максималният брой точки за критериите по техническата оценка на проекта е 77. Включени са пет критерия:
Конкурентоспособност на предприятието преди изпълнението на проекта (Пазарни позиции на предприятието; Производителност преди изпълнението на проекта; Ефективност на използваните ресурси; Опит на предприятието в инвестиционни проекти и управление; Внедрени стандарти и системи за управление на предприятието).

Ефект от изпълнението на проекта (Подобряване на пазарните позиции; Въвеждане на нови продукти, процеси, услуги или технологии; Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби; Опазване на околната среда, намаляване на енергоемкостта).

Съответствие на проекта с целите на процедурата и оперативната програма.

Реалистичност на дейностите, времева рамка и устойчивост на резултатите.

Съответствие с хоризонталните политики на ЕС (равни възможности/социално включване, използване на ИКТ, заетост).


3. Критерии за финансова оценка на проектните предложения по процедурата (Икономическа и финансова стабилност на кандидата; Реалистичност на предвидените разходи) Максималният брой точки за критериите по финансовата оценка на проекта е 23.
Общият максимално възможен брой точки за оценка на проектите е 100. Нашето проектно предложение бе класирано на второ място с 85,5 точки от всичките тридесет на брой одобрени проекти.



Какви технологични проблеми ще се решат с този проект?

С реализацията на настоящия проект дружеството ще има възможност да въведе в производство „Автоматизирана енергоспестяваща линия за леене на олово и оловно-калциеви сплави”, чрез която ще се осъществи фундаментална промяна в производствения процес и ще се преодолеят всички досегашни проблеми в процеса на леене. Ще се повиши енергийната ефективност, повишаване на експлоатационната сигурност, повишаване качеството на готовата продукция, повишаване производителността на труда, намаляване на технологичните загуби и подобряване на работната среда. Това са съществена част от очакваните основни положителни ефекти от модернизиране на процеса по леене на олово и оловни сплави. Всички дейности по захранване с метал, дозиране, отливане, подреждане в стелаж, чемберосване, претегляне, маркиране с бар-код в новата линия ще се извършват изцяло автоматизирано от интегрираните й модули. Предложените техники на отливане с намалена турболентност на потока от течен метал гарантират намаляване образуването на дроси, които подлежат на повторна преработка. Отпада необходимостта от междинен транспорт с мотокар до везната за претегляне, ръчно претегляне и маркиране, последващ транспорт с мотокар до площадката за чемберосване (свързване на стелажа с метална или пластмасова лента) и отново транспорт с мотокар до рампата за готова продукция. Тези операции също се осъществяват от интегрираните в линията модули. Същевременно, чрез закупуването на „Локален винтов компресор с честотно управление на оборотите на двигателя и вградена система за оползотворяване на топлина”, ще се осигури 30% икономия на енергия при производството на компресиран въздух за линията, а инсталирането на „Слънчева инсталация за загряване на топлоносител за битово горещо водоснабдяване” ще задоволява нуждата от топла вода и отопление на битовите помещения към цех „Рафинация“. С реализиране на настоящата инвестиция ще нарасне производственият капацитет с 25,54%, което съчетано със засиленото търсене на продукцията на КЦМ АД, ще осигури повишаване на приходите от продажби и подобряване на финансовия резултат в дружеството.



В какво се изразяват чисто ”зелените” ефекти?

С успешното изпълнение на проекта се очаква да се постигнат следните основни резултати:
Намаляване на енергоемкостта и повишаване на енергийната ефективност при производството на олово чрез намаляване потреблението на енергия с над 40%;

Подобряване на условията на труд;

Намаляване на вредните вещества (олово и кадмий) в работната среда с 5%;

Премахване на тежкия физически труд в процеса на стифиране и чемберосване;

Осигуряване на постоянно течаща топла вода към помещенията на Битовия корпус на Обособено оловно производство, чрез инсталиране на „Локален винтов компресор с честотно управление на оборотите на двигателя и вградена система за оползотворяване на топлина” и „Слънчевата инсталация за загряване на топлоносител за битово горещо водоснабдяване”. Те ще се интегрират последователно към съществуващата в момента система. Годишната ефективност на слънчевата инсталация възлиза на 57%, като с нея се осигурява 40 % от необходимата енергия за загряване на топлоносителя за отопление и къпане. Слънчевата инсталация по своята същност е възобновяем източник на енергия, защото за производството на топла вода се използва топлината от слънчевите лъчи. До момента в КЦМ АД няма инсталирани подобни системи и монтирането на първите 90 броя слънчеви панели ще послужи като пилотен проект, който при постигане на заложените резултати, ще бъде мултиплициран в цялото предприятие;

Намаляване на шума от 90 dB (A) на 85 dB (A);

Намаляване на разхода на свежа вода с 10%;

Намаляване на въглеродните емисии CO2 с 47,7%;

Намаляване на себестойността на произвежданото олово с около 9% и повишаване качеството на произвежданата продукция.
Както е видно от резултатите, които се очаква да бъдат постигнати с реализацията на настоящия проект, голяма част от заложените в Стратегия за развитие на дружеството цели за оловното производство ще бъдат осъществени в пълна степен.


Как ще се подобри енергийната ефективност на това производство?

В съответствие с резюмето на енергийния одит на промишлената система на КЦМ АД, с реализацията на проекта ще се постигне енергийно спестяване от над 40% и намаляване на въглеродните емисии (CO2) с 47.7%. Предвид общоевропейското значение на дейността на Комбината за цветни метали, това като цяло ще допринесе за преодоляване на негативното влияние на големите предприятия върху околната среда на местно, национално и европейско ниво. С изпълнението на настоящия проект ще се постигне съответствие с Директива 2006/32/ЕС на Европейския парламент и Съвета на министрите, насърчаваща ефективно постигане на заложените в стратегията „20-20-20” цели до 2020 година. В рамките на страните от ЕС следва да бъде постигнато съкращаване на нивата на вредни емисии в атмосферата с 20%, повишение на нивата на енергийна ефективност с 20% и достигане ниво на използвана енергия от възобновяеми източници от минимум 20%. Инвестициите по настоящия проект имат ефект върху всеки един от тези три показатели, а енергийната ефективност, постигната с реализацията на проекта, ще гарантира дългосрочна устойчивост и мултиплициране на енергоспестяването на промишлената система чрез бъдещи инвестиции на дружеството в съвременни енергийноефективни производствени машини и оборудване.

За какъв срок ще се реализира проектът?

Крайният срок за изпълнение на проекта е 23 месеца, от датата на сключване на Договора с управляващия орган на Оперативна програма Конкурентоспособност.
В заключение бих казал, че устойчивото използване на резултатите от настоящия проект ще позволи на КЦМ АД да надгради и допълни получените резултати с изпълнението на нови мащабни проекти. В допълнение, новите инвестиции в производството и организацията на компанията, в съчетание с квалифициран и информиран екип са предпоставка за растеж, насочен към нови пазари и клиенти. Постигането на енергийна устойчивост в производството на комбината ще спомогне за запазването на добра пазарна позиция на дружеството в сектора както на националния пазар, така и на пазарите отвъд пределите на България.


Автор : Соня Минчева | Източник: „Бюлетин КЦМ”