Новини
text size:
print page
Промени в мениджърския екип и структурите на фирми от КЦМ 2000 Груп
02.01.2013
От 01 януари 2013 г. инж. Румен Цонев е новият главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, познат на партньорите на Групата от поста си на главен директор „Корпоративно развитие” и действащ член на СД.
Инж. Цонев е завършил ВХТИ – София, специалност „Металургия на цветните метали“ и УНСС ИСК – София, специалност „Международни икономически отношения”. Има дългогодишен опит в областта на административното управление, иновациите и финансовия мениджмънт на инженеринговата дейност.

Останалите промени в мениджърския екип са както следва:


КЦМ 2000 АД

досегашният главен изпълнителен директор Никола Добрев ще съсредоточи своите ангажименти в стратегически за КЦМ 2000 груп проекти, ръководейки Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД и Надзорния съвет на КЦМ АД;

досегашният главен директор „Финанси” Васил Начков ще координира развитието на капиталовите структури и финансово-кредитната политика на Групата като заместник-председател на СД на КЦМ 2000 АД.


В състава на новосъздадения мениджърски екип влизат:

инж. Иван Добрев – главен директор, дирекция „Развитие и оперативни дейности”;

Сийка Хрискова – главен директор, дирекция „Финанси”;

Розин Ангелов – главен директор, дирекция „Правна и корпоративно управление”.КЦМ АД

инж. Стефан Стойчев – директор, дирекция „Производствено-техническа”;

Огнян Начков – директор, дирекция „Финансово-икономическа”.


Досегашният изпълнителен директор на КЦМ АД инж. Стоян Пехливанов запазва поста си. Органите на управление на КЦМ АД остават същите – Управителен съвет и Надзорен съвет. Няма промяна в съставите на двата съвета.


През последните години условията в бизнеса с метали претърпяха значителни трансформации в контекста на икономическата ситуация в световен мащаб. За да осигури адекватно управление на оперативните дейности, Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД предприе промени, които да гарантират на компанията оптимално адаптиране към актуалните бизнес обстоятелства и към новите тенденции в металната индустрия.От началото на годината влизат в сила организационни промени в структурата на следните дружества от КЦМ 2000 груп:

организационната структура на управление на КЦМ 2000 АД включва три дирекции - „Развитие и оперативните дейности”, „Финанси” и „Правна и корпоративно управление”, които позволяват по-ефективно постигане на стратегическите цели на компанията;

управленско-организационната структура на КЦМ АД е разработена съгласно проект, одобрен от СД на КЦМ 2000 АД. Структурата е директно адресирана към основната производствена дейност на фирмата и е организирана в две дирекции – „Производствено-техническа” и „Финансово-икономическа”.

НУОС създава по-добри възможности за упражняване на постоянен контрол и въздействие от страна на принципала върху организационната и оперативна дейност на КЦМ АД в съответствие с „Единен правилник за устройството, дейността и реда в КЦМ 2000 груп”.


в края на 2012 г. бе извършена пререгистрацията на акционерното дружество „КЦМ индустриален сервиз” в „Комплексен индустриален сервиз” ЕООД с управител инж. Златко Димитров.Направените промени са част от процеса на оптимизиране на дейността на Групата и постигане на устойчив растеж при производството на цветни и редки метали. Ръководството на компанията счита, че те ще подобрят нейното позициониране като стратегически участник в икономиката на страната и на международния пазар на метали.