Новини
text size:
print page
Официално бе подписан новият колективен трудов договор в КЦМ АД
13.02.2013
В присъствието на Главния изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД, членове на Надзорния съвет на КЦМ АД, Изпълнителния директор на КЦМ АД и пълния състав на Комисията по подготовка и сключване на Колективен трудов договор в КЦМ АД, официално бе подписан новоприетият КТД. Подписи под този важен документ поставиха инж. Стоян Пехливанов – изпълнителен директор на КЦМ АД, и синдикалните лидери Андрей Андреев – председател на НС на КНСБ, Георги Шалев – председател на СС „Подкрепа”, Чавдар Манчев – председател на СС на НСМБ.

Преговорите между представителите на работещите и на работодателя продължиха три месеца, като част от социалния диалог във фирмата. Предмет на обсъждане бяха трудовите и осигурителните отношения, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. При договарянето страните отдаваха приоритетно значение на подобряване условията на труд, справедливото заплащане, образованието и професионалната квалификация на работниците и служителите.

В новия КТД, който влиза в сила от 01.01.2013 година и е с продължителност до 31.12.2014 г., бе постигнато споразумение за увеличение на трудовите възнаграждения, на нощния труд, на стойността на безплатната храна и поевтиняването на храната за администрацията. Изрично бе записано, че договореностите на национално и браншово равнище, относно трудовите и осигурителните отношения, които са по-благоприятни за работниците и служителите, влизат в сила след преговори и споразумение между социалните партньори. Това дава възможност за едно доусъвършенстване и подобряване на подписания КТД.