Новини
text size:
print page
Ключът за успеха се нарича работа
19.06.2014
Нито един отрасъл не бива да се фаворизира

ИКОНОМИКА, бр.38
Юни 2014

Г-н Цонев, от ваша гледна точка каква е икономическата картина в България днес?

Икономическата картина в страната не се отличава много от тази в другите страни от ЕС – бавно, но последователно преодоляване на застоя от последните години.

Броят на работещите предприятия драстично намалява. Как да се спре тази тенденция и да започне икономическо възстановяване?

Не разполагам с подобна статистика, но съм убеден, че възстановяването не може да се случи извън това, което става в Европа. Между другото, самото понятие „реиндустриализация” дойде отвън.

Възможен ли е рестарт на икономиката и реиндустриализация на България в близките 5-10 години? Ако да, как може да стане това?

Рестарт на икономиката ни не е нужен, защото икономическата активност е процесът, който никога не е спирал. В България, обаче, първо трябва да спре процеса на деиндустриализация на икономиката ни. А това означава да се обърне внимание на оцелелите през дългия преход и работещи и днес индустриални структури. Защото там са хората, които знаят и могат и тези предприятия са естествената среда за индустриална активност и иновативни решения.

Години наред приватизацията и чуждестранните инвестиции се сочеха като панацея за българската икономика. Има ли обаче друг„ключ” към икономическия възход?

Аз представлявам индустриална група, появила се в бизнес средата на България, в резултат на приватизацията на един от многото заводи, без чуждестранно капиталово участие.Убеден съм, че имаме добро икономическо бъдеще и това не е свързано нито с генезиса на компанията ни, нито с това дали имаме или не чуждестранно участие. Ключът за успеха се нарича „работа” - много целенасочени и икономически разумни усилия на знаещи и мотивирани хора. Това е!

Кои според вас са най-перспективните за България отрасли и как страната да се възползва от своя потенциал за производство?

Ние, хората от реалния бизнес, трябва да бъдем против каквото и да е фаворитизиране на един или друг отрасъл. По-скоро трябва да забравим времето, в което, на национално ниво, някой „знаещ” определяше кое е приоритет и кое – не. За държавата приоритет трябва да бъде образованието на младото поколение. Само образованите хора могат да имат успешен бизнес дори и независимо от натрапени от друг приоритети.

Кой е най-наболелият въпрос, свързан с българската икономика, който вие бихте задали чрез сп. „Икономика”?

Докога износът на електроенергия ще бъде с приоритет пред износа на стоки с много по-висока добавена стойност като металите например?!


Визитка:
Инж. Румен Цонев е главен изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД. Той има 20 годишен управленски опит в областта на иновациите и финансовия мениджмънт на инженеринговото дейност.

От януари 2013 г. оглавява най-голямата в Източна Европа 100 % българска металургична и минна компания. Член е на Съвета на директорите на КЦМ 2000 АД и на Надзорния съвет на КЦМ АД.

Под ръководството на инж. Румен Цонев са реализирани няколко големи екологични проекта. Последният от тях – „Технологично обновление и разширение на производството”, ще бъде финализиран през тази година и така ще се постави началото на нова генерация металургия за производството на олово и цинк.