Новини
text size:
print page
Подписан е новият трудов договор в КЦМ АД
19.01.2015
Изпълнителният директор на КЦМ АД инж. Стоян Пехливанов и синдикалните лидери Андрей Андреев – председател на НС на КНСБ, Георги Шалев – председател на СС „Подкрепа” и Чавдар Манчев – председател на СС на НСМБ официално подписаха новоприетия Колективен трудов договор. На 16 януари 2015 г. те положиха подписите си под този важен документ в присъствието на главния изпълнителен директор на КЦМ 2000 АД инж. Румен Цонев, членове на Надзорния съвет на КЦМ АД, изпълнителни директори и управители на фирми от Групата, екипа, водещ преговорите от страна на КЦМ и представители на синдикатите в компанията.

Подписването на Колективния трудов договор е акт на дългогодишно социално партньорство между синдикатите и Работодателя в лицето на КЦМ. Документът има над 20 годишна история и е разработен на базата на добрите европейски практики, зачитане на общите интереси и взаимно уважение между партньорите. Според българското право ”… Това е най-важният недържавен източник на трудовото право. Той е нормативно съглашение между равнопоставени частноправни субекти– работодател и синдикална организация, относно условията на трудовите и осигурителните отношения.”

Новият КТД е съобразен с основните тенденции на съвременното трудово право. Извън финансовите параметри, в него са разписани договорености, които еднакво ангажират двете страни да бъдат съпричастни и да направят всичко възможно за мотивацията на хората към предстоящите задачи, които стоят пред фирмата. Той обхваща важни за интересите на работниците и служителите области като: трудови отношения и заетост; справедливо заплащане на труда; безопасност и здраве при работа; социална политика и всички други отношения, които не са уредени с повелителните разпоредби на закона. Едни от основните промени и договорености в КТД 2015-2016 са:

Доплащане по време на майчинство разликата до минималната за компанията работна заплата;

Осигуряване от страна на работодателя безплатно транспортно обслужване от Пловдив, Асеновград, Крумово и Куклен (за редовната смяна и смяна “А”) до предприятието и обратно;

В подкрепа на приетите програми за профилактика и укрепване на здравето, на работниците и служителите с право на допълнителен платен годишен отпуск на повече от 5 дни за работа при специфични условия, е осигурена почивка по Програмата „Здраве за всички” в Базата за профилактика и отдих „Копривките”;

Поет е ангажимент от страна на работодателя за увеличение на основните месечни заплати най-късно през втората половина на 2015 г.;

Постигната е договореност за увеличение на Коледните надбавки с 67 %. Така през 2015 г. работодателят ще изплати по 250 лв. за Коледа и по 100 лв. за Великден на всички работещи в КЦМ.


Приетият Колективен трудов договор влиза в сила от 01.01.2015 г. и е със срок на действие до 31.12.2016 г.