Новини
text size:
print page
Трудовата заетост на хората с увреждания е сред приоритетите на корпоративната социална политика на КЦМ 2000 груп
29.01.2015
На 28 януари 2015 г. на посещение в КЦМ 2000 Груп пристигна делегация от Главна дирекция „Труд и социална икономика”, регион Галиция. Испанските гости бяха придружавани от представители на Агенцията за хората с увреждания (АХУ). Двете експертни групи работят по съвместен проект ”Защитена заетост – опит, иновации и възможности”, реализиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.


Целта на визитата бе да се сподели опит в сферата на защитената заетост и създаването на възможност за разработване на иновативни политики и инструменти в тази насока. „Ефективната трудовата заетост на хората с увреждания и намалена работоспособност е част от социалната политика на КЦМ 2000 Груп”, сподели главен директор на дирекция „Правна и корпоративно управление” Розин Ангелов. Той подчерта, че холдингът поема задължения, надхвърлящи законовите изисквания за създаване и поддържане на работни места за хора с увреждания. Групата разполага с добри традиции и експерти, които осигуряват активна трудова заетост на лицата с намалена трудоспособност или увреждания чрез адаптиране на дейности, процеси и работни места към техните възможности.


Гостите бяха запознати с дейността на „Стопански дейности КЦМ” – част от състава на холдинговата структура КЦМ 2000. Засега, компанията е единствена в страната, създадена като самостоятелно юридическо лице за осигуряване на заетост на хората с увреждания. Г-жа Иванка Пискова – управител на „Стопански дейности КЦМ” представи бизнес практиките, целите и инвестиционната политика на компанията като акцентира на приоритетите, свързани с осъществяване на пълноценна социална интеграция на тази част от нашето общество. Тя благодари на АХУ за предоставената субсидия, позволила закупуването на машина за почистване на улични площи и по този начин допринесла за пълното механизиране на трудовия процес.


Срещата премина в открита и конструктивна атмосфера. Ръководителят на испанската група г-н Хорхе Бамос де ла Пеня – зам. главен директор на дирекция „Труд и социална икономика” изрази задоволство от направеното от „Стопански дейности КЦМ”. В рамките на проведения разговор, Испания беше идентифицирана като страна със солиден опит в схемите за защитена заетост и социално интегриране на хората с увреждания като цяло. В страната, към Центровете за специална заетост в момента е осигурена подходяща работа на 66 900 лица с различни увреждания. Гостите изразиха увереност, че създаването на „Стопански дейности КЦМ” е една прекрасна инициатива, която трябва да има своите последователи в България.


Компанията получи висока оценка за досегашното си сътрудничество с АХУ от г-жа Мариана Кърковска, главен секретар на МТСП и ръководител на проекта ”Защитена заетост – опит, иновации и възможности”. Общо бе становището, че има потенциал за задълбочаване и надграждане на партньорството между АХУ и „Стопански дейности КЦМ” чрез активен диалог и успешно реализиране на съвместни проекти.