Новини
text size:
print page
Промени в състава на Надзорния съвет и избор на нов Управителен съвет на КЦМ АД
04.06.2016

На 03 юни 2016 г. се проведе Общо събрание на акционерите на КЦМ АД, на което бе гласувана промяна в състава на управителните и на контролните органи на компанията. За срок от 3 години бе избран нов Надзорен съвет и Управителен съвет на КЦМ АД. Поради изтичане на мандата, Общото събрание на акционерите освободи от състава на НС г-н Никола Добрев и г-н Владимир Кисьов.

Новоизбраният Надзорен съвет е в състав:
Румен Цонев –КЦМ 2000 АД, председател;

Иван Добрев – КЦМ 2000 АД, зам.председател;

Сийка Хрискова – КЦМ 2000 АД.


Късно следобед, на свое редовно заседание НС избра членовете на Управителния съвет на дружеството:
Милан Чалъков* – председател на УС;

Стефан Стойчев – зам.председател на УС;

Мариана Гуркопашова**– член;

Стоян Пехливанов – член;

Огнян Начков ***– член;


За изпълнителен директор на КЦМ АД бе преизбран инж. Стоян Пехливанов.

Промените влизат в сила от деня на вписване на решението в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Надзорния съвет е убеден, че новият УС на КЦМ АД е добре балансиран и притежава едно от най-важните качества на висшия мениджърски екип – да бъде успешен водач на компанията и екипите през новите предизвикателства.

Считаме, че новоизбраният състав ще бъде в състояние да проведе благополучно актуализираната политика на компанията за устойчив растеж през следващите години. Очакваме Управителният съвет да развива компанията и бизнеса като прилага световните стандарти и практики, да ръководи внедряването на нови технологии и иновации. Убедени сме, че всички членове на новия УС ще положат максимални усилия за утвърждаване на добрия имидж на КЦМ АД на международните пазари и за доброто му позициониране в международното социално пространство.

Вярваме, че служителите, специалистите и работниците на компанията ще оценят направените промени като крачка към осигуряване на стабилно развитие на нашия бизнес и социален просперитет, осигуряване на по-висока стойност за акционерите и отговорно отношение към обществото, околната среда и човека.


Надзорен Съвет
КЦМ АД, ПЛОВДИВ
* Милан Чалъков е завършил Политехническия Институт в гр. Харков със специалност „Обработка на металите под налягане“ през 1983 г. Има специализация по „Опазване на околната среда в металургични предприятия“ в Германия.

Професионалната му кариера в КЦМ започва като технолог в цех „330“ от 1987г. до 1994 г. През следващите три години инж.Чалъков се развива като специалист в направление „Инженеринг“ , а от 1997 г. до 2006 г. е ръководител направление „Екология“ към КЦМ.

Кариерата му продължава като ръководител направление „Нови проекти и екология“ в КЦМ 2000 АД. Опитът, натрупан през годините го прави особено подходящ за следващото предизвикателство в неговото професионално израстване – директор на „Ново оловно производство“. След приключване на проекта НОП през 2015 г., инж. Милан Чалъков е назначен за ръководител направление „Развитие, инвестиции и екология“ в КЦМ 2000 АД.

От 03 юни 2016 г. инж. Чалъков е новият председател на Управителния съвет на КЦМ АД.

** Мариана Кирилова Гуркопашова завършва Юридическия факултет на Бургаския свободен университет - специалност „Право” през 1996 г., след което работи като стажант в Окръжен съд – Пловдив в рамките на една година.
Професионалният опит на г-жа Гуркопашова започва като юрисконсулт в КЦМ през периода 1997 г. – 2006 г. От 01.07.2006 г. до момента е заемала различни длъжности в КЦМ 2000 АД - юрисконсулт, ръководител правна служба и старши юрисконсулт .
Мариана Гуркопашова специализира в различни области на правото – търговско, фирмено и трудово право. Нейният богат опит от съдебно разрешаване на трудови, облигационни и търговски спорове ѝ позволява да намира креативни решения на правни проблеми, отговарящи на най-високите стандарти в сферата на юридическите услуги. Това я прави особено ценна в областта на правната организация на управление на компанията и на документалното оформяне на решенията и действията на Управителния съвет.

***Огнян Начков е завършил специалност „Счетоводна отчетност“ в Стопанска академия „Димитър Ценов“, гр. Свищов през 1996 г.

От април 1996 г. до този момент работи в КЦМ АД. Има над 17 години професионален опит в областта на анализа на икономическата политика на компанията.

Ръководи последователно сектор „Парични потоци, ценни книжа и операции с валута” и направление „Финансиране”. От октомври 2006 г. до декември 2012 г. е старши икономист „Финанси“ в КЦМ АД.

От януари 2013 г. до този момент е директор на дирекция „Финансово-икономическа”.