Новини
text size:
print page
Инвестиционно намерение за реализиране на „Ново компресорно отделение в ТО „Топене и леене на катоден цинк“ към Обособено цинково производство“
..
ОБЯВА

На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 98/2014 г.-последна редакция) и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 94/2012 г.-последна редакция)
КЦМ АД, гр. ПЛОВДИВ

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица за своите инвестиционно намерение за реализиране на:
Ново компресорно отделение в ТО „Топене и леене на катоден цинк“ към Обособено цинково производство.
Инвестиционното намерение ще се реализира на производствената площадка на КЦМ АД, гр. Плводвив-4009, Асеновградско шосе.

За допълнителна информация: инж. Цонка Маркова, тел. 032 609 40