Новини
text size:
print page
ОБЯВА
..
ОБЯВА

На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 98/2014 г.-последна редакция) и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 94/2012 г.-последна редакция)
КЦМ АД, гр. ПЛОВДИВ

УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица за своите инвестиционно намерение за реализиране на:
„Реконструкция на котелна централа – Етап 2“
Инвестиционното намерение ще се реализира на производствената площадка на КЦМ АД, гр. Плодвив-4009, Асеновградско шосе.

За допълнителна информация: инж. Цонка Маркова, тел. 032 609 407