Новини
text size:
print page
ОБЯВА
..
На основание на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ДВ , бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г. – последна редакция) и във връзка с чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр. 3/2018 г.-последна редакция)

КЦМ АД, гр. ПЛОВДИВ

УВЕДОМЯВА

всички заинтересовани физически и юридически лица за своето инвестиционно предложение:

„Оптимизиране работата на пречиствателните съоръжения от ТИ№15 за технологични газове в ТУ „Велц и рециклинг“ – велц-пещ №1 и велц-пещ №4“
Инвестиционното предложение ще се реализира на производствената площадка на КЦМ АД, гр. Плодвив-4009, Асеновградско шосе.
За допълнителна информация: Явор Кехайов, тел. 032 609 738